การวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 38-59
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวของ ปริมาณสินเชื่อทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กับตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรเฉพาะด้านธนาคาร
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสาร เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 60-93
3. ผลกระทบของเศรษฐกิจไทย ต่อโอกาสในการเกิดความ เสียงต่องบกําไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
– อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ
– Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, 2017
4. ผลกระทบจากนโยบายการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และเศรษฐกิจของประเทศ
– รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
5. การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทางปัญญา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี เกศวยุธ
– Economics of Innovation and New Technology
6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
– นายวงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการและเสนอผลงานนานชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกทุเรียนแช่แข็งของประเทศไทยในประเทศคู่ค้าสำคัญ
– นายพัฒพงศ์ จิตมุ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. NETWORK MINING FOR MARKETING INNOVATION: EVIDENCE FROM TOURISM COMMUNITY ENTERPRISES
– Kritsada Patluang
– Polish Journal of Management Studies 2017; 16 (2): 210-220
9. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
– นางสาวโกมล เมฆวัฒนาและศาสตราจารย์ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 2560
10. The gender-corruption nexus in Asia
– Sasivimon W Paweenwat
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd
11. A synthetic cohort analysis of female labour supply: the case of Thailand
– Sasivimon Warunsiri Paweenwat & Robert McNown
– Apply Economics, 50:5, 527 -544
12. Pharmacy Business Development through Business Networking
– Panarach Preedakorn, Supavadee laorithirat
– APHEIT International Journal Vol 5 N0 1 January – June 2016 56-65
13. งานพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
14. ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
– วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 38 ฉบับที 2 (เมษายน – มิถุนายน 2561)
15. Entrepreneurship and family business in Thailand
– Weerachart T Kilenthong & Kittipong Rueanship
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd

งานตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ

 1. Is there a wage penalty for occupational feminization? Evidence from Thai labor market
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
  – Economics Bulletin, Vol. 40 Iss. 3, pages 2143-2153. ปี 2020
 2. Foreign Direct Investment and Wage Spillover in Thailand: Evidence from
  Firm-level Panel Data
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
  – International Journal of Social Economics, Vol. 10 Iss. 46, pages 1198-1213. ปี 2019

ฐานข้อมูลการวิจัย

 1. สรุปโครงการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ดาวน์โหลด
 2. ฐานข้อมูลโครงการวิจัยภายนอก (พ.ศ.2548-2563)
  ดาวน์โหลด