การวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ความสัมพันธ์เชิงพลวัตรระหว่างผลตอบแทนและผลการดำเนินงานทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจยั่งยืนที่ถูกจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

– เรวดี พานิช. (2565).

– วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 28(2), หน้า 1-17.

การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทไทยที่มีนโยบายการจัดการธุรกิจยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2558-2573

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช

– วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ISSN: 0858 – 9216 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 115-129

เจตคติผู้บริหารบริษัทไทยที่มีต่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2015-2030

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช

– วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ISSN: 0858 – 9216 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 หน้า 01-12

การศึกษาแนวทางพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย

– รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

– การประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th UTCC National Conference มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Entrepreneurship and family business in Thailand

– Weerachart T Kilenthong & Kittipong Rueanship

– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd

ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย

– วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง

– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 38 ฉบับที 2 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

งานพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

Pharmacy Business Development through Business Networking

– Panarach Preedakorn, Supavadee laorithirat

– APHEIT International Journal Vol 5 N0 1 January – June 2016 56-65

A synthetic cohort analysis of female labour supply: the case of Thailand

– Sasivimon Warunsiri Paweenwat & Robert McNown

– Apply Economics, 50:5, 527 -544

The gender-corruption nexus in Asia

– Sasivimon W Paweenwat

– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

– นางสาวโกมล เมฆวัฒนาและศาสตราจารย์ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

– วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 2560

NETWORK MINING FOR MARKETING INNOVATION: EVIDENCE FROM TOURISM COMMUNITY ENTERPRISES

– Kritsada Patluang

– Polish Journal of Management Studies 2017; 16 (2): 210-220

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกทุเรียนแช่แข็งของประเทศไทยในประเทศคู่ค้าสำคัญ

– นายพัฒพงศ์ จิตมุ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์

– การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

– นายวงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์

– การประชุมวิชาการและเสนอผลงานนานชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทางปัญญา

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี เกศวยุธ

– Economics of Innovation and New Technology

ผลกระทบจากนโยบายการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และเศรษฐกิจของประเทศ

– รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

ผลกระทบของเศรษฐกิจไทย ต่อโอกาสในการเกิดความ เสียงต่องบกําไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตร

– อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวของ ปริมาณสินเชื่อทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กับตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรเฉพาะด้านธนาคาร

– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

– วารสาร เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 60-93

– Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, 2017

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

– เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 38-59

งานตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ

Socioeconomic Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Vulnerable Households: Empirical Evidence from Slum Areas of Bangkok City

– Kittiprapas, S. (2022).

– Cogent Social Sciences. 2022. Vol 8 (1), p.1-26.

 Long Run Risk Model and Equity Premium Puzzle in Thailand.

– Weerachart T. Kilenthong and Sartja Duangchaiyoosook (2022).

– Southeast Journal of Economics, Vol.10 No.1 (April.2022): 133-167.

The Inversion of Married Women’s Labor Supply and Wage: Evidence from Thailand

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

– Asian-Pacific Economic Literature,  Vol.35, Issue 1, Pages 82-98 ปีที่ 2021

A Market-Based Solution for Fire Sales and Other Pecuniary Externalities

– รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง

– Journal of Political Economy, Volume 129 , Issue 4, pages 981–1010 ปีที่ 2021

Short-Term Impact of an Early Childhood Education Intervention in Rural Thailand

– รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง

– Journal of Human Capital, Volume 15, Number 2, pages 269–290 ปีที่ 2021

Is there a wage penalty for occupational feminization? Evidence from Thai labor market

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

– Economics Bulletin, Vol. 40 Iss. 3, pages 2143-2153. ปี 2020

Is there a wage penalty for occupational feminization? Evidence from Thai labor market

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

– Economics Bulletin, Vol. 40 Iss. 3, pages 2143-2153. ปี 2020

Foreign Direct Investment and Wage Spillover in Thailand: Evidence from
Firm-level Panel Data

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

– International Journal of Social Economics, Vol. 10 Iss. 46, pages 1198-1213. ปี 2019

ฐานข้อมูลการวิจัย

สรุปโครงการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลโครงการวิจัยภายนอก (พ.ศ.2548-2565)
ดาวน์โหลด