หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี)

นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านบริหารการจัดการ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีความรอบรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การรับสมัครรายละเอียดหลักสูตรเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างสมัครเรียน

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เรียนศุกร์(เย็น) - เสาร์(เต็มวัน) เรียนจบเร็วสุด 2 ปี

หลักสูตรมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปรับวุฒิให้สูงขึ้นและต่อยอดความรู้สมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในวงการวิชาการและธุรกิจด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้จริง

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Executives MBE: EX-MBE)

หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำบนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เศรษฐกิจยุค New Normal ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Mentoring, Buddying & Coaching

จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา (Block Courses) เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Ph.D. (Business Economics))

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารธุรกิจให้มีความสามารถในการจัดการและการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สามารถปรับตัวได้ทันต่อนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ตลอดจนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

คณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

poomthan2020

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
คณบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

rewadee_panich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร คูณทวีเทพ
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ค้า/ผู้ช่วยอธิการบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี
หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม