หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เรียนวันศุกร์(เย็น) และวันเสาร์(เต็มวัน)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการ และรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 120 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตรเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Executives MBE: EX-MBE)

หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำบนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เศรษฐกิจยุค New Normal ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Mentoring, Buddying & Coaching

จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา (Block Courses) เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Ph.D. (Business Economics) สำเร็จการศึกษาได้ใน 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง มีความเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบด้วย 4 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สัมมนาประเด็นการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

คณาจารย์ประจำ

A.Thanawat

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

poomthan2020

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
คณบดี

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (M.BE.)
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D)

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

erk_64

รองศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

rewadee_panich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร คูณทวีเทพ
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ค้า/ผู้ช่วยอธิการบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี
หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

Wanida

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม