หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี)

นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านบริหารการจัดการ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีความรอบรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การรับสมัครรายละเอียดหลักสูตรเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างสมัครเรียน

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เรียนศุกร์(เย็น) - เสาร์(เต็มวัน) เรียนจบเร็วสุด 2 ปี

หลักสูตรมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปรับวุฒิให้สูงขึ้นและต่อยอดความรู้สมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในวงการวิชาการและธุรกิจด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้จริง

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Executives MBE: EX-MBE)

หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำบนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เศรษฐกิจยุค New Normal ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Mentoring, Buddying & Coaching

จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา (Block Courses) เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

Ph.D. in Economics

The Ph.D. program in economics at University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) produces the high-quality economists and the professional researchers. The doctoral graduates from the program will have in-depth knowledge and understanding, and will possess the skills necessary for conducting advanced researches to extend the body of knowledge in the field of Economics.

more details

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

poomthan2020

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
คณบดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

rewadee_panich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม