หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor of Economics Program หลักสูตรปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในปัจจุบัน ทางคณะเปิดทำการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยถือเป็นหลักสูตรที่มีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานเป็นหลัก

มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนไปสู่การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยลดช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติงานจริงให้เหลือน้อยที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนในมิติใหม่ที่เน้นบูรณาการเข้ากับการทำงาน โดยใช้แนวทาง Work Integrated Learning (WIL) มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวของโลกที่เน้นปฏิบัติมากกว่าการเรียนภายในห้องเรียน มีการเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านวิชาสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งนักศึกษาจะไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บ. ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ. ซีพีออล จำกัด (มหาชน ) และ บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานหลายแห่งได้รับบัณฑิตเข้าทำงานหลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของโครงการ

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์จะมีกรอบแนวคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม โดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย นักวิชาการ นักลงทุน และประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการเรียนแผนก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้โดยใช้เวลารวมกัน 5 ปี (โครงการ 4+1) อีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เป็นหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์ การดำเนินธุรกิจ และการวางนโยบาย เป็นหลักสูตรที่สอนให้คิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและอยู่บนโลกแห่งความจริง ผู้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรจึงมีกรอบคิดวิเคราะห์ที่แม่นยำ สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อตอบสนองทั้งต่อการดำเนินธุรกิจส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

Ph.D. in Economics

The Ph.D. program in economics at University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) produces the high-quality economists and the professional researchers. The doctoral graduates from the program will have in-depth knowledge and understanding, and will possess the skills necessary for conducting advanced researches to extend the body of knowledge in the field of Economics.

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
kanokporn_san@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา แพทย์หลวง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา แพทย์หลวง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
kritsada_pat@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
termdham_sit@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Tassuree_prem@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
thanavath_phon@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Pimchan_aro@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
poomthan@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
somphong_mah@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
lalita_cha@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช ถาวรวันชัย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช ถาวรวันชัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
komuwm@yahoo.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
kwanjai_sri@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
jiraporna555@gmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี เกศวยุธ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี เกศวยุธ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
dusanee_kes@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
panarach­_pre@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
supavadee_lau@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
tapanee_mal@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
rungravee_war@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Rewadee_pan@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
asato64@hotmail.com

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพจน์ กลับดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
santipot_klu@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
sittiporn_ruj@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
aat_pisan@hotmail.co.th

เพิ่มเติม

Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
v.zikos@riped.utcc.ac.th

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
tee@riped.utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
sasiwimon_war@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
hareuthai_mee@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Sunaedtra_cha@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
wanida_wat@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พรพงศ์ สุมานันท์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.พรพงศ์ สุมานันท์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เพิ่มเติม