หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมทางธุรกิจและการเงิน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจและการเงิน เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการธุรกิจและการเงิน และรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 120 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Ph.D. (Business Economics) สำเร็จการศึกษาได้ใน 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง มีความเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบด้วย 4 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล และดุษฎีนิพนธ์
(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

คณาจารย์ประจำ

หก

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เพิ่มเติม

้่ท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

zscz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

่าใ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิร คูณทวีเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ค้า

[email protected]

เพิ่มเติม

dx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี

[email protected]

เพิ่มเติม

ascz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

[email protected]

เพิ่มเติม

S__3702848

อาจารย์กิตติวัฒน์ สุวรรณลี

รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

เพิ่มเติม

กดิิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

[email protected]

เพิ่มเติม

ปกเก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

 

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

หอ

 อาจารย์ ดร.วรุตม์ สามารถ

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 [email protected]

เพิ่มเติม

าทส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

[email protected]

เพิ่มเติม

S__70762535

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ

[email protected]

เพิ่มเติม