หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมทางธุรกิจและการเงิน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจและการเงิน เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการธุรกิจและการเงิน และรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 120 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตรเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Executives MBE)

หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำบนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เศรษฐกิจยุค New Normal ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Mentoring, Buddying & Coaching

จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา (Block Courses) เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็นสองแผนคือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Ph.D. (Business Economics) สำเร็จการศึกษาได้ใน 3 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง มีความเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบด้วย 4 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สัมมนาประเด็นการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตรสมัครเรียน

คณาจารย์ประจำ

หก

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพิ่มเติม

้อาสใ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

 

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

้่ท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

เพิ่มเติม

zscz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
[email protected]

เพิ่มเติม

้สา่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

[email protected]

เพิ่มเติม

่าใ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร คูณทวีเทพ
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ค้า/ผู้ช่วยอธิการบดี

[email protected]

เพิ่มเติม

dx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี

[email protected]

เพิ่มเติม

ascz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

[email protected]

เพิ่มเติม

S__3702848

อาจารย์กิตติวัฒน์ สุวรรณลี

[email protected]

เพิ่มเติม

อ้าส้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

[email protected]

เพิ่มเติม

กดิิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

[email protected]

เพิ่มเติม

ปกเก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว

 

[email protected]
[email protected]

เพิ่มเติม

หอ

 อาจารย์ ดร.วรุตม์ สามารถ

 [email protected]

เพิ่มเติม

้อาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

[email protected]

เพิ่มเติม

าทส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

[email protected]

เพิ่มเติม