เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงเริ่มแรก เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เปิดสอนกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา ในปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา และในปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนกลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศเพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา รวมเป็น 4 กลุ่มวิชา

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2530 เนื่องจากเห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอ จึงเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคค่ำ) ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ทำงานและต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิตนเอง

ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันที่ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการและรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. สร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพ จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและให้บริการทางวิชาการที่เป็นพลังต่อเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

First Date Econ
ทำไมต้องเรียนที่นี่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะวิชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-ปัจจุบัน มีอายุถึง 58 ปี มีใบอนุญาตให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนถูกต้องครบถ้วนและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตร มีจุดเด่นหลายประการ เช่น
1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
2. มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัย
4. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. มีโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
7. มีบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดต่างๆ
9. มีศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมีนโยบายพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน และ มีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
4. จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน

เรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถเลือกประกอบอาชีพต่างๆ ได้ตามความสนใจมากมายหลายอาชีพ หลายลักษณะงาน เช่น
1. นักการธนาคารในธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจต่างๆ
2. นักการเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เศรษฐกรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม กองต่างๆ
4. นักวิเคราะห์และประเมินโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/นักลงทุน
6. นักธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า
7. นักวิเคราะห์/วิจัยด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
8. นักข่าวเศรษฐกิจ
9. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
10. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษานักการเมือง และอื่นๆ

นอกจากตัวอย่างอาชีพที่กล่าวแล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้อีกมากมายหลายสาขา ทั้งในสายงานของเศรษฐศาสตร์โดยตรง และสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรียนเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย การตัดสินใจที่คุ้มค่า เพื่ออนาคตที่สดใส

ผู้บริหารคณะ

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์:

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
– Applied Econometrics and Multiple Time Series
– Productivity Decomposition analysis
– International Economics
– Production Economics
– Exchange rate model
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. in Economics (with filed in Econometrics),Washington State University, U.S.A.
ปริญญาโท
M.S. in Statistics (with filed in Econometrics and Time Series),
ปริญญาตรี
B.A., Economics (Econometrics, Monetary Economics, and Public Finance)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
– การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
– เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
– นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
– การค้าระหว่างประเทศ
– การวิจัยเชิงปริมาณ
– การวิจัยตลาด
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางประชากร และการพัฒนา คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
– เศรษฐศาสตร์มหภาค
– การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
ศบ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
บธ.บ.(บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เครือข่ายพันธมิตร

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย CITS

ผลงานวิจัย

1. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 38-59
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวของ ปริมาณสินเชื่อทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กับตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรเฉพาะด้านธนาคาร
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสาร เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 60-93
3. ผลกระทบของเศรษฐกิจไทย ต่อโอกาสในการเกิดความ เสียงต่องบกําไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
– อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ
– Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, 2017
4. ผลกระทบจากนโยบายการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และเศรษฐกิจของประเทศ
– รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
5. การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทางปัญญา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี เกศวยุธ
– Economics of Innovation and New Technology
6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
– นายวงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการและเสนอผลงานนานชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกทุเรียนแช่แข็งของประเทศไทยในประเทศคู่ค้าสำคัญ
– นายพัฒพงศ์ จิตมุ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. NETWORK MINING FOR MARKETING INNOVATION: EVIDENCE FROM TOURISM COMMUNITY ENTERPRISES
– Kritsada Patluang
– Polish Journal of Management Studies 2017; 16 (2): 210-220
9. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
– นางสาวโกมล เมฆวัฒนาและศาสตราจารย์ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 2560
10. The gender-corruption nexus in Asia
– Sasivimon W Paweenwat
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd
11. A synthetic cohort analysis of female labour supply: the case of Thailand
– Sasivimon Warunsiri Paweenwat & Robert McNown
– Apply Economics, 50:5, 527 -544
12. Pharmacy Business Development through Business Networking
– Panarach Preedakorn, Supavadee laorithirat
– APHEIT International Journal Vol 5 N0 1 January – June 2016 56-65
13. งานพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
14. ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
– วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 38 ฉบับที 2 (เมษายน – มิถุนายน 2561)
15. Entrepreneurship and family business in Thailand
– Weerachart T Kilenthong & Kittipong Rueanship
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd