เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงเริ่มแรก เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เปิดสอนกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา ในปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา และในปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนกลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศเพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา รวมเป็น 4 กลุ่มวิชา

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2530 เนื่องจากเห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอ จึงเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคค่ำ) ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ทำงานและต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิตนเอง

ต่อมาในปี พ.ศ 2538 จึงเปิดหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ภาคปกติ) ปี พ.ศ.2548 ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (Master Program in International Business Economics : MIBE) และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิด หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ทางการเงินศึกษา

การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการสร้างหลักสูตรใน ปีการศึกษา 2548 และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (Ph. D – M. Econ) ในปีการศึกษา 2549

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างสรรค์บัณฑิตคุณภาพเยี่ยมระดับสากลและพัฒนาวิชาการให้มีพลังต่อสังคมไทยและสังคมโลก

พันธกิจ

1. สร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพ จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและให้บริการทางวิชาการที่เป็นพลังต่อเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

ทำไมต้องเรียนที่นี่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทำไมต้องเรียนที่นี่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทำไมต้องเรียนที่นี่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทำไมต้องเรียนที่นี่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะวิชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-ปัจจุบัน มีอายุถึง 55 ปี มีใบอนุญาตให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนถูกต้องครบถ้วนและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตร มีจุดเด่นหลายประการ เช่น
1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
2. มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัย
4. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. มีโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
7. มีบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดต่างๆ
9. มีศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมีนโยบายพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน และ มีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
4. จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน

เรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถเลือกประกอบอาชีพต่างๆ ได้ตามความสนใจมากมายหลายอาชีพ หลายลักษณะงาน เช่น
1. นักการธนาคารในธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจต่างๆ
2. นักการเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เศรษฐกรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม กองต่างๆ
4. นักวิเคราะห์และประเมินโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/นักลงทุน
6. นักธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า
7. นักวิเคราะห์/วิจัยด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
8. นักข่าวเศรษฐกิจ
9. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
10. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษานักการเมือง และอื่นๆ

นอกจากตัวอย่างอาชีพที่กล่าวแล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้อีกมากมายหลายสาขา ทั้งในสายงานของเศรษฐศาสตร์โดยตรง และสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรียนเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย การตัดสินใจที่คุ้มค่า เพื่ออนาคตที่สดใส

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: panarach­[email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สาขาเศรษฐศาสตร์ประชากรและทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ (แรงงานและแรงงานสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
M.S. in Economics
the University of Nebraska, Omaha USA.
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมธรรม สิทธิเลิศ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
M.A. (Managerial Economics) (International Program)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
B.A.(Economics)(International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
บธ.บ.(บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เครือข่ายพันธมิตร

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย CITS

ผลงานวิจัย

1. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 38-59
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวของ ปริมาณสินเชื่อทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กับตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรเฉพาะด้านธนาคาร
– ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสาร เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ปีที 24 ฉบับที 1 (มิถุนายน 2560) หน้า 60-93
3. ผลกระทบของเศรษฐกิจไทย ต่อโอกาสในการเกิดความ เสียงต่องบกําไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
– อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ
– Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, 2017
4. ผลกระทบจากนโยบายการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และเศรษฐกิจของประเทศ
– รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
5. การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถทางปัญญา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี เกศวยุธ
– Economics of Innovation and New Technology
6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
– นายวงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการและเสนอผลงานนานชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกทุเรียนแช่แข็งของประเทศไทยในประเทศคู่ค้าสำคัญ
– นายพัฒพงศ์ จิตมุ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
– การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. NETWORK MINING FOR MARKETING INNOVATION: EVIDENCE FROM TOURISM COMMUNITY ENTERPRISES
– Kritsada Patluang
– Polish Journal of Management Studies 2017; 16 (2): 210-220
9. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
– นางสาวโกมล เมฆวัฒนาและศาสตราจารย์ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
– วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 2560
10. The gender-corruption nexus in Asia
– Sasivimon W Paweenwat
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd
11. A synthetic cohort analysis of female labour supply: the case of Thailand
– Sasivimon Warunsiri Paweenwat & Robert McNown
– Apply Economics, 50:5, 527 -544
12. Pharmacy Business Development through Business Networking
– Panarach Preedakorn, Supavadee laorithirat
– APHEIT International Journal Vol 5 N0 1 January – June 2016 56-65
13. งานพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 37 ฉบับที 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
14. ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
– วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง
– วารสารวิขาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 38 ฉบับที 2 (เมษายน – มิถุนายน 2561)
15. Entrepreneurship and family business in Thailand
– Weerachart T Kilenthong & Kittipong Rueanship
– Asia Pacific Economics Literature / The Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd