หลักสูตรระยะสั้น/ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/หนังสือ

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรฝึกอบรม

News & Events

หนังสือ

book
หนังสือ : เริ่มต้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Let’s Investing in Stock Market)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
รายวิชา :GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ EC311 การลงทุนและการวิเคราะห์หลัทรัพย์ และวิชา EC312 ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื่องมือ