null

ปริญญาตรี

ค้นพบหลักสูตรหลากหลายสำหรับเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่สัังเวียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

null

ปริญญาโท

เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะไปอีกขั้น เตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจ

null

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการที่สุด

null

หลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานอย่างมั่นคง

เศรษฐศาสตร์ หอการค้า

นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านบริหารการจัดการ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีความรอบรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Apple Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events