คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ เรียนเพียง 120 หน่วยกิต ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จบได้ใน 3 ปี

เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์ หอการค้า

สร้างนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการ และรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรใหม่ปริญญาตรี เรียนเพียง 120 หน่วยกิต จบได้ใน 3 ปี มีวิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ e-commerce เป็นต้น มีให้เลือกเรียนทั้ง ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
| ดูรายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |

News & Events

Accreditation & Partner

สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย CITS
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย