null

ปริญญาตรี

ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ
เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการ
| ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |

null

ปริญญาโท

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมและเศรษฐกิจแบ่งปัน
| หลักสูตร MBE | หลักสูตร EX-MBE |

null

ปริญญาเอก

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชียวชาญด้านการวิจัย
ผสมผสานทักษะการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
| หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |

null

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการ
| การฝึกอบรม |

เศรษฐศาสตร์ หอการค้า

สร้างนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจ เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการ และรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรใหม่ปริญญาตรี เรียนเพียง 120 หน่วยกิต จบได้ใน 3 ปี มีวิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ e-commerce เป็นต้น มีให้เลือกเรียนทั้ง ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
| ดูรายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |

สารจากคณบดี

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะที่มีการเปิดสอนมานานกว่ากึ่งศตวรรษ ศิษย์เก่าที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ของเราจึงมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำงานในหลากหลายอาชีพทั้งที่เป็นนักวิชาการ ทำธุรกิจส่วนตัว และทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ เป็นแก่นสำคัญของการเรียนการสอนของคณะเรามายาวนาน

          เมื่อโลกพบกับการเปลี่ยนแปลง คณะเศรษฐศาสตร์ ณ สถาบันแห่งนี้ จึงมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยลดช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติงานจริงให้เหลือน้อยที่สุด จัดการเรียนการสอนในมิติใหม่ที่เน้นบูรณาการเข้ากับการทำงานเพื่อให้ทันต่อการปรับตัวของโลกที่เน้นปฏิบัติการมากกว่าเรียนในห้องเรียน แม้ว่าเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นสอนหลักการและแนวคิด เพราะต้องการให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถมีวิธีคิดที่ลุ่มลึกเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่การได้เรียนรู้โลกของการทำงานจริงในช่วงการเรียนนับเป็นวิธีการศึกษาที่เห็นผลได้จริง ประจักษ์พยานที่สร้างความภาคภูมิใจจากกระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อหน่วยงานหลายแห่งได้รับบัณฑิตเข้าทำงานหลังจากได้ผ่านการฝึกทำงานในรูปแบบของสหกิจศึกษา

ปัจจุบันการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ แต่วิชาเศรษฐศาสตร์มีความละเอียดจึงต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่นี่อาจารย์พร้อมผลักดันให้ศิษย์บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และคอยประคับประคองเมื่อศิษย์เกิดความท้อถอย พวกเราชาวคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ร่วมกันสร้างบ้านที่มีความรักและความปรารถนาดี ให้มั่นคงและแข็งแรง ทั้งยังบำรุงรักษา ปรับเปลี่ยนบ้านให้ทันสมัย ทั้งยังคงความเอื้ออาทรที่เป็นสายใยระหว่างสมาชิกในบ้านให้ดำรงอยู่ ตราบนานเท่านาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาทิ

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

  • อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

Accreditation & Partner

สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย CITS
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events