หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ   :Doctor of Philosophy Program in Business Economics

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) :    ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :: Doctor of Philosophy (Business Economics)  

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  Ph.D. (Business Economics)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี

ผู้เรียนต้องศึกษาหมวดวิชาแกนเพื่อพัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านวิจัย สามารถผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ ขั้นสูง  มีความเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพที่มี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน               ไม่มีหน่วยกิต

หมวดวิชาแกน                         12  หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                             36  หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาคธุรกิจ
  • ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
  • นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบการอิสระ
  • นักวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ- ผู้บริหาร
  • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.แผนการเรียน

   แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร มีดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(Microeconomics and application in business economics)

3(3–0–6)

 

EC714 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(Macroeconomics and application in business economics)

3(3–0–6)

 

รวม

6

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC711 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์

(Strategic Business Economics)

3(3–0–6)

EC712 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล

(Advanced Research Methods and Data Analytic)

3(3–0–6)

 

รวม

6

 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC800 การสอบวัดคุณสมบัติ

(Qualifying Examination)

 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1   

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC900 ดุษฎีนิพนธ์

(Dissertation)

9(0–0–27)

รวม

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2   

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC900 ดุษฎีนิพนธ์

(Dissertation)

9(0–0–27)

รวม

9

 

 

        ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC900 ดุษฎีนิพนธ์

(Dissertation)

9(0–0–27)

รวม

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC900 ดุษฎีนิพนธ์

(Dissertation)

9(0–0–27)

รวม

9

 

     *หมายเหตุ : การเรียนการสอนนอกเวลาทำการ (วันเสาร์ เช้า-บ่าย)