คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะที่มีการเปิดสอนมานานกว่ากึ่งศตวรรษ ศิษย์เก่าที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ของเราจึงมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำงานในหลากหลายอาชีพทั้งที่เป็นนักวิชาการ ทำธุรกิจส่วนตัว และทำงานในหน่วยงานเอกชนต่างๆ ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ เป็นแก่นสำคัญของการเรียนการสอนของคณะเรามายาวนาน

เมื่อโลกพบกับการเปลี่ยนแปลง คณะเศรษฐศาสตร์ ณ สถาบันแห่งนี้ จึงมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงของการปฏิรูปอุตสาหกรรมและสังคมสู่ยุค 4.0 การปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนไปสู่การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยลดช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติงานจริงให้เหลือน้อยที่สุด โดยจัดการเรียนการสอนในมิติใหม่ที่เน้นบูรณาการเข้ากับการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวของโลกที่เน้นปฏิบัติการมากกว่าเรียนภายในห้องเรียน แม้ว่าเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นสอนหลักการและแนวคิดที่แน่นอนว่าแก่นสำคัญดังกล่าวยังคงต้องมีอยู่ เพราะต้องการให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถมีวิธีคิดที่ลุ่มลึกเพื่อนำสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่การได้เรียนรู้โลกของการทำงานจริงในช่วงของการเรียนนับเป็นวิธีการศึกษาที่เห็นผลได้จริง ประจักษ์พยานที่สร้างความภาคภูมิใจจากกระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อหน่วยงานหลายแห่งได้รับบัณฑิตเข้าทำงานหลังจากได้ฝึกทำงานในช่วงของการเรียน

ปัจจุบันการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ แต่วิชาเศรษฐศาสตร์มีความละเอียดจึงต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่นี่อาจารย์พร้อมผลักดันให้ศิษย์บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และคอยประคับประคองเมื่อศิษย์เกิดความท้อถอย พวกเราชาวคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ร่วมกันสร้างบ้านที่มีความรักและความปรารถนาดี ให้มั่นคงและแข็งแรง ทั้งยังบำรุงรักษา ปรับเปลี่ยนบ้านให้ทันสมัย ทั้งยังคงความเอื้ออาทรที่เป็นสายใยระหว่างสมาชิกในบ้านให้ดำรงอยู่ ตราบนานเท่านาน