การทำตลาดธุรกิจค้าออนไลน์ ผลงานนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ และสอดคล้องกับความเป็นประเทศไทยยุค 4.0  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงกำหนดให้นักศึกษาจัดทำตลาดธุรกิจค้าออนไลน์ที่มีการซื้อขายจริง  โดยให้นำเสนอแผนธุรกิจ และรายงาน/สรุปผลการดำเนินการ โดยมีกรรมการของกลุ่มวิชาฯ ดูแลให้คำปรึกษา วิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

กำหนดการ

Present ครั้งที่ 1 นำเสนอแผนธุรกิจ 29 สิงหาคม 2561
Present ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 17 ตุลาคม 2561
Present ครั้งที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 26 พฤศจิกายน 2561