เศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 33 ผลงานนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยในส่วนของนักศึกษามีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ 1 และระดับ 2
  • การนำเสนอผลงานชนะเลิศการประกวดการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4