เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านธุรกิจและการเงิน เชี่ยวชาญกลยุทธ์การจัดการธุรกิจและการเงิน และรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 120 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์เพื่อความยั่งยืน การบริหารเงินทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยงองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

| รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |