นักบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านบริหารการจัดการ ด้านตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงมีความรอบรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

| การรับสมัคร | รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |