หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารธุรกิจให้มีความสามารถในการจัดการและการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สามารถปรับตัวได้ทันต่อนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ตลอดจนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น

| รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |