หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง มีความเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบด้วย 4 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สัมมนาประเด็นการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

| รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |