ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร ด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์