ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้นำองค์กรดีเด่นที่ขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม