ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ” ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7502 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คลิกเพื่อชมภาพ