การนำเสนอผลงานการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ ผลงานนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นำเสนอผลงานการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 จากการศึกษาธุรกิจการส่งออกจริง จากการเข้าพบปะผู้ประกอบการในงาน THAIFEX 2018 หรือ World Food Asia 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ  โดยเลือกศึกษาธุรกิจที่สนใจ หลังจากนั้น ได้นัดหมายผู้ประกอบการขอเข้าสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ การแข่งขันทางการค้า การกำหนดราคาขายในต่างประเทศ ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออก โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลการศึกษาในหมวดธุรกิจต่างๆ ได้แก่

  • หมวดเครื่องดื่มหมวดอาหารสำเร็จรูป
  • หมวดอาหารทะเลสดและแปรรูป
  • หมวดเครื่องปรุงรส
  • หมวดอาหารเสริมและสุขภาพ