หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ   :Master of Economics Program in Business Economics

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ไทย) : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) :    ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Master of Economics (Business Economics)     

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Econ. (Business Economics)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (มี 2 แผนการศึกษา)

 

 • แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
 • แผน 2 แบบวิชาชีพ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 36 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  • การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

โดยมีการนำเสนองานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบปกป้องแบบปากเปล่าในที่ประชุมของคณะกรรมการสอบ และสอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  เศรษฐกรในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 •  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 •  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินโครงการ
 •  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
 •  นักวิจัย
 •  นักวิชาการ
 •  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 •  ผู้บริหาร
 •  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.แผนการศึกษา

 แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์)

     ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC511 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

3(3-0-6)

EC512 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ขั้นสูง

3(3-0-6)

EC522 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาเลือก

3(3-0-6)

รวม

12

 

      ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC513 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

EC514 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ

3(3-0-6)

EC521 การตลาดเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาเลือก

3(3-0-6)

รวม

12

 

      ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC 591

วิทยานิพนธ์

6 (0-18-9)

 

รวม

6

      

       ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC 591 วิทยานิพนธ์

6(0-18-9)

รวม

6

รวมทุกภาคการศึกษา

36

 

 

แผน 2 แบบวิชาชีพ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

       ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC 511 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

3(3-0-6)

EC 512 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ขั้นสูง

3(3-0-6)

EC 522 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาเลือก

3(3-0-6)

รวม

12

               

                ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC 513 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

EC 514 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ

3(3-0-6)

EC 521 การตลาดเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาเลือก

3(3-0-6)

รวม

12

 

                ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเลือก

3

วิชาเลือก

3

รวม

6

               

                ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EC 592 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6

สอบประมวลความรู้ข้อเขียน

รวม

6

รวมทุกภาคการศึกษา

36

 

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม