วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร์

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากลและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้

  2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงได้

  3. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ทั้งในภาครัฐ  ภาคการเงิน  และภาคธุรกิจเอกชน

  4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ให้มีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติมากขึ้น  มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของแรงงาน

  5. เพื่อสร้างบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772084
Today
Yesterday
This Week
173
299
1857