Last updated: 2013-09-25
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และ
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย