Last updated: 2013-09-25
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และ
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688023
Today
Yesterday
This Week
222
470
873