เรียนเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

การที่จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่มีแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่จำเป็นต้องหยั่งรู้ถึงความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ ทางธุรกิจและ สังคม การศึกษาเศรษฐศาสตร์จะสร้างความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลกระทบของความสัมพันธ์นี้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการคน องค์กร และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์จึงเปรียบเสมือนนักวางแผนหรือนักยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นนักยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่ก้าวล้ำโลกธุรกิจยุคใหม่ 

เลือกเส้นทางสู่นักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศึกษายุทธศาสตร์ทางด้านการเงินและธนาคาร (Financial and Banking Strategy) โดยคำนึงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนและคาดการณ์ถึงผลกระทบอันซับซ้อนของระบบการเงิน 

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นักยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (Business Stratigist) จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่แท้จริงของการวางตำแหน่งธุรกิจ (Business positioning) ในโครงสร้างของเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business Vision) ที่กว้างไกล อันเป็นศักยภาพพิเศษของนักศึกษาในสาขาวิชานี้

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จำเป็นต้องเข้าใจมิติทางทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นนักศึกษาในสาขานี้จะเป็นระดับหัวกระทิ (Cream of the Crop) ของนักยุทธศาสตร์ เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพิจารณาความเข้าใจระบบและโครงสร้างความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม และนำไปประยุกต์เพื่อการศึกษาแผนงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
นักยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Stratigist) ไม่เพียงแต่บริหารการนำเข้าส่งออก และลูกค้าต่างประเทศเท่านั้น แต่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ และความผันผวนของโลกาภิวัฒน์เชิงพลวัตร (Dynamic Globalization) เพื่อที่จะหยั่งรู้อนาคตของตลาดโลก ศักยภาพนี้แตกต่างกับ CEO ทั่ว ๆ ไป ในเชิงวิสัยทัศน์ (Vision)

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื่องจากปี พ.ศ. 2558 อาเซียน 10 ประเทศจะเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้เรียนที่ต้องการองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ที่นี่คือคำตอบที่จะมอบแก่ทุกท่านได้...หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โอกาสในอนาคต 

• สามารถเป็นผู้บริหารธุรกิจระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความถนัดให้คำปรึกษาทางธุรกิจในเชิงนโยบายและปฏิบัติการให้กับบริษัทเอกชน
• เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการลงทุน ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และบริษัทเอกชน
• มีประสิทธิภาพในหน่วยงานวางแผนและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ
• เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถและทันสมัยอยู่เสมอ

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต