ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2559 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำงานอยู่ในประเภทธุรกิจต่างๆ จำแนกได้ดังนี้ 

1. ธนาคาร ร้อยละ 29

2. ธุรกิจประกันภัย ร้อยละ 4

3. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและประกันภัย ร้อยละ 8

4. บริษัทหลักทรัพย์ ร้อยละ 4

5. อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ร้อยละ 4

6. ธุรกิจครอบครัว ร้อยละ 11

7. ค้าส่ง/ค้าปลีก ร้อยละ 6

8. ธุรกิจการนำเข้า/ส่งออก ร้อยละ 1

9. รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ร้อยละ 5

10. อื่นๆ ร้อยละ 20