จุดเด่นของคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 55 ปี ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลจากการพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้คณะมีจุดเด่นที่สำคัญหลายประการ อาทิ

 • มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
 • มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
 • มีหลักสูตรที่ทันสมัย
 • มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • มีโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
  สถาบันการเงิน และบริษัทชั้นนำ
 • มีบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 • มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าจังหวัด
 • มีศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง เช่น
       - ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
       - ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
       - ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       - สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
 • มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับภาคธุรกิจจริงทั้งในและต่างประเทศ
 • เนื่องจากเป็นคณะที่มีความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งมาแล้ว 55 ปี มีศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ทำงานอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการต่างๆ อยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีเครือข่ายกว้างขวางมาก

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770903
Today
Yesterday
This Week
109
299
676