คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายกิตติพงษ์ เรือนทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอก ในโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2558 โดยนำเสนอบทความเรื่อง "Roles of business experience in entrepreneurship and survival of small business: Evidence from Thai micro data" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และได้รับรางวัลจากนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร
 
โครงการ “เศรษฐทัศน์” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และรู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน
ดังรายละเอียด
https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/Pages/Setthatat_2015.aspx 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772728
Today
Yesterday
This Week
439
378
2501
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์