10 Aug 2015

“การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”


โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
(Knowledge Management for Research)
ครั้งที่ 2

เรื่อง 
“การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
 

วันที่ 4  มิถุนายน 2558     
เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้อง บรรยาย 2 อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ศาสตราจารย์ ดร
. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา แพทย์หลวง

ชมภาพบรรยากาศการอมรมได้ที่นี่


เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772682
Today
Yesterday
This Week
393
378
2455