การจัดการองค์ความรู้

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2557

 • แผนการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย(Knowledge Management for Research)
  ครั้งที่ 1 เรื่อง "เทคนิคการบิดงานวิจัยและประสบการณ์บริหารโครงการวิจัย"
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย(Knowledge Management for Research)
  ครั้งที่ 2 เรื่อง "การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
  และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย วิจัย การจัดการองค์ความรู้