ฐานข้อมูลฝ่ายวิจัย

1. ฐานข้อมูลงานวิจัยปี 2560
     1.1 เงินวิจัยภายใน/เงินสนับสนุน/ผลงานวิจัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 
    1.2 เงินรางวัลในการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
     1.3 สรุปเงินรางวัล citation ปี 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
     1.4 ผลงานตีพิมพ์
           1) รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คลิกที่นี่
           2) ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ คลิกที่นี่
           3) ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ คลิกที่นี่
           4) ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง คลิกที่นี่
           5) ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คลิกที่นี่
           6) ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คลิกที่นี่
           7) ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ คลิกที่นี่
           8) อ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ คลิกที่นี่
           9) ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คลิกที่นี่
 
    1.5 ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
TQF3 คลิกที่นี่TQF5 คลิกที่นี่
     1.6 แผนการดำเนินงานฝ่ายวิจัย ปีการศึกษา 2560 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 
    1.7 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. ฐานข้อมูลงานวิจัย ก่อนปี 2560

    2.1 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

แหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายนอก(ในประเทศ)

     2.2 แหล่งสืบค้นข้อมูล

·         สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

·         ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

·         สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

·         โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

·         วารสารไทยที่มี Peer Review

·         วารสารไทยที่มี Online

·         ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร Thai Journal Citation Index (TCI)

·         วารสารต่างประเทศ

·         Scopus

·         Journal Citation : JCR

·         วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

·         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย

·         ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. (e-Database)

·         ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย

·         ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ

     2.3 รายชื่อวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

·         วารสารวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

·         วารสารที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล TCI

·         วารสารระดับนานาชาติ

o    SCOPUS

o    THOMSON ISI

o    THE ASSOCIATION OF BUSINESS SCHOOLS (ABS) 2015

     2.4 ผลงานที่เผยแพร่

·        งานวิจัย

o    โครงการวิจัยภายนอก

      - โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2547-2558

o    โครงการวิจัยทุน มกค.

      - โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2547-2558

·         ผลงานวิชาการ

o    บทความวิจัย

      - บทความวิจัย ปีการศึกษา 2547-2558

o    บทความวิชาการ

      - บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2547-2558

o    ผลงานวิชาการอื่นๆ

      - ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2547-2558

     2.5 ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

ปี 2557
EC326 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

EC355 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

·      นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
 โดย อ.ดร. กฤษดา แพทย์หลวง

       EC446  สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

·      ศักยภาพการค้าชายแดนไทยกับเมียนมา
กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี
โดย อ.ฐะปะนี  มะลิซ้อน

     EC422  การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                               : การจัดการด้านการตลาด

                               โดย ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

     2.6 รางวัลเชิดชู

ปี 2556
            
Research Excellence Award 2013
        
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Vasileios Zikos

        
    ผลงานวิจัยเรื่อง
Downstream Research Joint Venture with Upstream Market Power” 
        
    ตีพิมพ์ใน  Southern Economic Journal

ปี 2557
      
      รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
             “สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น”
                  http://socrates.utcc.ac.th/research/index.php?
              จากการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9
            (The Ninth National Conference of Economists)
              ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     2.7 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย

·        การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

·         การสืบค้นผลงานวิจัยเพื่อขอรับเงินรางวัล

o    SCOPUS

o    THOMSON ISI

o    THE ASSOCIATION OF BUSINESS SCHOOLS (ABS) 2015

·         เทคนิคการบิดงานวิจัยและประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัย

·         การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
    และสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

·         เทคนิคการขอทุนวิจัย

·         เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

·         ประเภทของสถิติในการวิจัย

·         เทคนิคการเขียนงานวิจัย

·         เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

·         เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

·         มาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน

     2.8 จรรยาบรรณนักวิจัย

·        ข้อปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป

     2.9 คลินิกนักวิจัย

ปี 2558    นักวิจัย : อ.เรวดี พานิช  นักวิจัยพี่เลี้ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา แพทย์หลวง

     2.10 ชุมชนนักปฏิบัติ

·         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770893
Today
Yesterday
This Week
99
299
666