ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             :   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ          :    Bachelor of Economics Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)         :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

ชื่อย่อ  (ไทย)         :  ศ.บ.

Download รายละเอียดหลักสูตร

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688731
Today
Yesterday
This Week
56
161
1581