โครงการ AEC Stars เป็นโครงการของคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างเครือข่ายในอาเซียน โดยโครงการนี้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • การบรรยายให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการค้า การลงทุน
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศอาเซียน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในคณะและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  • กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในประเทศอาเซียน

นักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์ประชาคมอาเซียนทุกคน
มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกรับทุนไปประเทศอาเซียน
1 ประเทศ

 ภาพกิจกรรมการบรรยายสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป