การประกอบอาชีพ

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ

 • ครู อาจารย์และนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน
 • นักการเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • นักการธนาคารในธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
 • เศรษฐกรในหน่วยงานภาครัฐ
 • นักวิเคราะห์และประเมินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้ประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ส่งออก-นำเข้า
 • นักวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ
 • นักข่าวเศรษฐกิจ
 • ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
 • งานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ บัญชีและอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัครงานผู้ที่จบเศรษฐศาสตร์