กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 34 ได้ร่วมกับวิชา EC342 การตลาดระหว่างประเทศ  ประจำภาคปลาย      ปีการศึกษา 2561 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ"  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับฟัง ซึ่งได้เชิญดร.ดนยา  ทองสิมา   ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1405 อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ