การทำการตลาดระหว่างประเทศโดยผ่านช่องทางออนไลน์

วิชา EC342 การตลาดระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เรียนเชิญคุณชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาบรรยายเรื่อง การทำการตลาดระหว่างประเทศโดยผ่านช่องทางออนไลน์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้รับฟัง ในวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 24801 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การทำการตลาดระหว่างประเทศโดยผ่านช่องทางออนไลน์