คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
Moot Corp : การทำตลาดธุรกิจค้าออนไลน์
 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการที่เป็นไปได้ในเชิงปฎิบัติ และสอดคล้องกับความเป็นประเทศไทย ยุค 4.0  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงกำหนดให้นักศึกษาจัดทำตลาดธุรกิจค้าออนไลน์ที่มีการซื้อขายจริง  มีการนำเสนอแผนและผลการดำเนินการ โดยมีกรรมการของกลุ่มวิชาฯ ดูแลให้คำปรึกษา วิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 
กำหนดการ
Present  ครั้งที่ 1   นำเสนอแผนธุรกิจ 29 สิงหาคม 2561
Present  ครั้งที่ 2  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 17 ตุลาคม 2561
Present  ครั้งที่ 3   รายงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตร 28 พฤศจิกายน 2561
 
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กรรมการกลุ่มวิชาฯได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 4 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
 
 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770948
Today
Yesterday
This Week
154
299
721
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4