คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์ศรียวง) นนทบุรี

นักศึกษาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์ศรียวง) นนทบุรี

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ (Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์ศรียวง) ต. ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายและเงื่อนไขพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ระดับภาคการผลิตในสาขาต่างๆ และระดับชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน

การดูงานประกอบด้วย
. การบรรยาย โดย นายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
    สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐


        ๒. การเดินชมผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
            และการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772705
Today
Yesterday
This Week
416
378
2478
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์ศรียวง) นนทบุรี