คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานที่ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานที่ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมดูงานและอบรม เรื่อง "กลยุทธการผลิตและการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจอาหารทะเล ภายใต้ยุค 4.0" ที่ Unicord PLC. โรงงาน 2 สมุทรสาคร ของบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. การบรรยาย โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
2. การเดินชมโรงงานดูการผลิตและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
    โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. การซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้(reflection)
    โดยตัวแทนนักศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772120
Today
Yesterday
This Week
209
299
1893
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานที่ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)