โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา : Wongnai


กิจกรรมการอบรมเสวนาของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้สนใจ

“การจัดการองค์กรธุรกิจ ยุค 4.0 : วัฒนธรรมองค์กร” โดย : คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์
Head of People และ Co – Founders : Wongnai - Lifestyle Platform
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
วันพุธที่  5  กันยายน 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 23405
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา : Wongnai