คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

     ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับอาจารย์แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จำนวน 47 โรงเรียน ในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “ เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ ของนักเรียนรายบุคคล” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

1.    โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 25.  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.    โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 26.  โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม
3.    โรงเรียนวัดจันทราวาส 27.  โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
4.    โรงเรียนหนองจอกวิทยา 28.  โรงเรียนทับสะแกวิทยา
5.    โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 29.  โรงเรียนธงชัยวิทยา
6.    โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 30.  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
7.    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 31.  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
8.    โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 32.  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
9.    โรงเรียนคงคาราม 33.  โรงเรียนยางชุมวิทยา
10.  โรงเรียนบางจานวิทยา 34.  โรงเรียนเมืองปราณบุรี
11.  โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 35.  โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
12.  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 36.  โรงเรียนศรัทธาสมุทร
13.  โรงเรียนแก่งกระจาน 37.  โรงเรียนถาวรานุกูล
14.  โรงเรียนดอนยางวิทยา 38.  โรงเรียนท้ายหาด
15.  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 39.  โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
16.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 40.  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
17.  โรงเรียนท่ายางวิทยา 41.  โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
18.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
       ปราณบุรี
42.  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
19.  โรงเรียนหัวหิน 43.  โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
20.  โรงเรียนวังไกลกังวล 44.  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
21.  โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 45.  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
22.  โรงเรียนหนองพลับวิทยา 46.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
       ศรีนครินทร์
สมุทรสาคร
23.  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา 47.  โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ
24.  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10:30-12:00 น. ได้ที่นี่

      และช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 ให้กับอาจารย์แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 โรงเรียน คือ  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้มีการจัดกิจกรรมตลาดจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  เพื่อแนะนำให้นักเรียนเข้าใจว่า การเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเห็นความสำคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น 

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772003
Today
Yesterday
This Week
92
299
1776
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์