คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์(TFEX) นักศึกษากลุ่มการเงิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาตลาดการเงินสถาบันการเงินและเครื่องมือ(EC312) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เรื่อง ตลาดอนุพันธ์(TFEX) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ห้อง 21406

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์(TFEX) นักศึกษากลุ่มการเงิน