ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยในโครงการมีการบรรยายให้หัวข้อ "ภาพรวม AEC และผลกระทบ" โดย ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ การเฉลยข้อสอบ ONET วิชาสังคมศึกษาในส่วนของเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์, อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง, ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ และ ผศ.สันติพจน์ กลับดี รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างตัวแทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนบางจานวิทยา โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต โรงเรียนบางตะบูนวิทยา และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772041
Today
Yesterday
This Week
130
299
1814
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์