คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา EC321 ตลาดการเงิน จำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  โดยมี ผศ.เรวดี พานิช และ ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศ

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย