กิจกรรมการเลือกกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม การเลือกกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 23202 อาคาร 23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมการเลือกกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2560