คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษให้คณาจารย์ นิสิต ในโครงการ "Econometrics Series" ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1600 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์