คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การมอบวุฒิบัตรและรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2560

การมอบวุฒิบัตรและรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ได้จัดกิจกรรมการทำธุรกิจจำลอง โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวิชา EC 426 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ทำการเขียนแผนธุรกิจและดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจในการทำธุรกิจออนไลน์ และมีการจัดการประกวดแข่งขันในการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันงานเศรษฐศาสตร์วิชาการ สำหรับการจัดกิจกรรมธุรกิจจำลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นศ.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ได้มีการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และทำให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจจริง

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว คณะได้มีการมอบวุฒิบัตร และรางวัลในการแข่งขันประกวดผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมการทำธุรกิจจำลอง ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ห้อง 5905

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแข่งขันประกวดผลงานปีที่ 4  สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม SKY ได้รับรางวัล จำนวนเงิน 2,000 บาท

        1. 5703100137   นายจิณณวัตร  อุ่นเรือน

        2. 5703100138     นายจิตรพันธ์  จินดาพงษ์

        3. 5703100149     นางสาวกรชนก โลวะกิจ

        4. 5803100155     นายสุทธาวัฒน์ ปัญญรัศมิชนม์

        5. 5803100156     นางสาวรัตนากร มะลิพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  น้องไอพาไปช้อป  ได้รับรางวัล จำนวนเงิน 1,500 บาท

        1. 5703100079    นางสาวอรนุอินทร์ ศรีบุญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กลุ่ม  ยิ้มหวาน  ได้รับรางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท

        1. 5703100085  นายเอเชีย ผลเกลี้ยง

        2. 5703100093  นายคงปภพ ศรีเพ็ชร์พันธุ์

        3. 5703100095  นายวาศิษฐ์พล ชั้นโรจน์

        4. 5703100097  นายชญานิน ชำปฏิ

        5. 5703100146  นางสาวจิตสุภา เอื้อสุทธิสุคนธ์

คลิกเพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770991
Today
Yesterday
This Week
197
299
764
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การมอบวุฒิบัตรและรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2560