คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

การดูงานของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง
2. เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ให้นักศึกษาสามารถประสานความรู้จากภาคทฤษฎีกับความรู้ในภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการดูงาน
4. ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีโอกาสศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจจริงในอาเซียน

การดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์หลายด้าน ได้แก่
 
1. ได้รับความรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. ได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3. มีความเข้าใจการทำการค้าและการลงทุนกับประเทศในอาเซียน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730249
Today
Yesterday
This Week
191
208
1606
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560