คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 7506 โดยเน้น การฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

1. การอบรมเชิงปฏิบัติ  “ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและสินเชื่อเพื่อการส่งออก” ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติ “การจัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บเงิน (Letter of Credit : LC)อีกด้วย โดยมีคุณยุพดี เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

2. การอบรมเชิงปฏิบัติ “การทำพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless)” พร้อมการฝึกปฏิบัติ การทำพิธีการศุลกากรผ่านทาง Internet โดยมีคุณเกียรติธนพัฒน์ บริบูรณ์ และคุณกุสุมา มิ่งโสภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัท EDI สยาม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

คลิกชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมได้ที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560