คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การสัมมนาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “Policy Directions toward Thailand 4.0: ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"

การสัมมนาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “Policy Directions toward Thailand 4.0: ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา เรื่อง "“Policy Directions toward Thailand 4.0: ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"  ที่ห้อง 10201 ระหว่างเวลา 0900-1430 น.

ภาคเช้า 

 • รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
  ปฐกถาเรื่อง "การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 : โอกาสและความหวัง"
 • ผศ.ดร.วิระชาติ กิเลนทอง อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
  เสนอบทความ เรื่อง "การศึกษาปฐมวัยเพื่ออนาคตประเทศไทย"
 • รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
  เสนอบทความ เรื่อง "การปรับตัวของเกษตรกรไทยในยุคประเทศไทย 4.0"
 • ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
  เสนอบทความเรื่อง "ช่องว่างนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์นวัตกรรมการท่องเที่ยว : ความล้าหลัง"
 • ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
  เสนอบทความ เรื่อง "ความผาสุกและสุขภาพของประชากรวันเกษียณอายุุในประเทศพัฒนาและการปรับใช้กับประเทศไทย"

ภาคบ่าย

 • การเสวนา เรื่อง "ทิศทางของนโนบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องเป็นอย่างไร" โดย
  - ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
  - ผศ.(พิเศษ)ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  - คุณบรรจุงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย
  รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการการเสวนา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการสัมมนา

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771995
Today
Yesterday
This Week
84
299
1768
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การสัมมนาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “Policy Directions toward Thailand 4.0: ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"