คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมวิชาสัมมนาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวิชาสัมมนาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2559

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.โครงการธุรกิจจำลอง
2.การดูงานที่ ธปท. / สยามไวเนอรี่ / โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง 
3. คลิปโครงการธุรกิจจำลอง Waffle Lover 
 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
1.การดูงานที่ ธปท. / สยามไวเนอรี่ / โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง 
2.คลิป "บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
3.คลิป "ICHITAN Group.,Ltd."
4.คลิป MEGA Lifesciences
 
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1.การดูงานที่ ธปท. / สยามไวเนอรี่ / โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง 
2.คลิป วิขาสัมมนาฯ เรื่องข้าว "บริษัท ไบโอเอเชีย จำกัด"
 
สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
1.การดูงานที่ ธปท. / สยามไวเนอรี่ / โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง 
2. บทความวิจัย "การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหนี้เสียส่วนบุคคลด้านการบริโภคของประเทศไทย"

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772653
Today
Yesterday
This Week
364
378
2426
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมวิชาสัมมนาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2559