คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม "ห้องเรียนนักลงทุน" ในโครงการ UTCC Open House 2016

ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม "ห้องเรียนนักลงทุน" ในโครงการ UTCC Open House 2016

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์จัด "ห้องเรียนนักลงุทน" ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ "UTCC Open House 2016 : เปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การแนะนำหลักสูตรของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้นักเรียนทราบความแตกต่างของแต่ละหลักสูตร รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจและมีการซักถามจากนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอันมาก

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771025
Today
Yesterday
This Week
231
299
798
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม "ห้องเรียนนักลงทุน" ในโครงการ UTCC Open House 2016