คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมในหัวข้อ “การจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก” ให้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน ( สำนักงานใหญ่ )

การอบรมในหัวข้อ “การจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก” ให้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน ( สำนักงานใหญ่ )

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการอบรมในหัวข้อ “การจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก” ให้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน ( สำนักงานใหญ่ ) ซึ่งการอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “การจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ปี 2559” โดยมี รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ อาจารย์ประจำจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7501 อาคาร 7 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771982
Today
Yesterday
This Week
71
299
1755
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมในหัวข้อ “การจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก” ให้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน ( สำนักงานใหญ่ )