คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลการศึกษาธุรกิจการส่งออกต่างๆ ของผู้ประกอบการจากงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2016

การนำเสนอผลการศึกษาธุรกิจการส่งออกต่างๆ ของผู้ประกอบการจากงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2016

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานทางวิชาการจากการศึกษาธุรกิจการส่งออกของธุรกิจต่างๆ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่

 
1) ตลาดต่างประเทศที่สำคัญของสินค้าที่ทำการศึกษา
2) การแข่งขันทางการค้า 
3) การกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศ การต่อรองราคา 
4) ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
5) กลยุทธ์ในการทำการตลาดที่สำคัญ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการทำการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจ
 
หลังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ทางกลุ่มวิชาฯ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกคน นอกจากนี้ทางกลุ่มวิชาฯ ได้จัดปัจฉิมนิเทศและจัดเลี้ยงนักศึกษาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771983
Today
Yesterday
This Week
72
299
1756
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลการศึกษาธุรกิจการส่งออกต่างๆ ของผู้ประกอบการจากงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2016