คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยทีมวิทยากรจากภายนอก ประกอบด้วย

1. คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น๊อตตี้ เบอร์รี่ จำกัด
2. คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิก คอสเมติก จำกัด
3. คุณยุพดี เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศอาวุโส
    ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ทีมวิทยากรจากบริษัท EDI สยาม จำกัด
 
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" นี้ จะแบ่งระยะการดำเนินการเป็น 2 วัน คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันที่ 26 ตุลาคม 2559
- บรรยาย : ช่องทางและเทคนิคการเสนอขายสินค้าในต่างประเทศ
- ฝึกปฏิบัติ : การจัดทำ Pro-forma Invoice
- บรรยาย : การทำข้อตกลงซื้อขายและการส่งมอบสินค้า
- ฝึกปฏิบัติ : การจัดเตรียมเอกสาร Commercial Invoice,Packing List,Bill of Lading,
                  Certificate of Origin
วันที่ 2 พฤศจิกายน
- บรรยาย : การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า
- ฝึกปฏิบัติ : การจัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บเงินโดย Money Transfer,
                  Bill of Collection,Letter of Credit
- บรรยาย : การทำพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร(Paperless)
- ฝึกปฏิบัติ : การทำพิธีการศุลกากรผ่านทาง Internet

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772036
Today
Yesterday
This Week
125
299
1809
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ"