คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะวิชา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ 

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล กรรมการฯ
3. อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส  กรรมการฯ
4.นางสาวกุลวดี จองวรกุล  เลขานุการคณะกรรมการฯ
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558