คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะวิชา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ 

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล กรรมการฯ
3. อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส  กรรมการฯ
4.นางสาวกุลวดี จองวรกุล  เลขานุการคณะกรรมการฯ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772039
Today
Yesterday
This Week
128
299
1812
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558